"Πρόσληψη προσωπικού στον Παιδικό Σταθμό Δ. Τήνου για 2μηνη Σύμβαση"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για τη κάλυψη και την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών στον Παιδικό Σταθμό.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου, Έχοντας υπόψη: Τις σχετικές διατάξεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ, Τηνπρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, με σκοπό την κάλυψη επειγουσών αναγκών, συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών στο ΝΠΔΔ «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου (δομή Παιδικός Σταθμός):Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Ειδικότητα Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα προσόντα):

ΔΕ8 Βοηθών

Βρεφοκόμων
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ:

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων προσλαμβάνονται με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

1. Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Τήνου (Α΄ Βαθμός Εντοπιότητας)

2. Έπονται οι δημότες των υπόλοιπων Δήμων του Νομού Κυκλάδων (Β΄ Βαθμός Εντοπιότητας).

3. Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (Γ΄ βαθμός Εντοπιότητας).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1. Αντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μονίμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

4. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτεκνικής οικογένειας ή Πιστοποιητικό γεννήσεως, προκειμένου για υποψηφίους που είναι άγαμοι.

7. Για την απόδειξη Γονέα Μονογονεϊκής Οικογένειας, απαιτείται:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας ο οποίος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατά αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανηλίκων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

8. Για την απόδειξη Τέκνου Μονογονεϊκής Οικογένειας, απαιτείται:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατά αποκλειστικότητα ή μετά από ανάθεση ένας μόνο γονέας. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του.

9. Για την απόδειξη της εμπειρίας, απαιτείται:

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης

Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου από την οποία προκύπτει ο χρόνος και το είδος τηςεμπειρίας.

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο Δημοτικό Κατάστημα Τήνου, στα Γραφεία Διοικητικής Υποστήριξης Εξωμβούργου και Πανόρμου, στα ΚΕΠ Δήμου Τήνου και στον Παιδικό Σταθμό που βρίσκεται στην οδό Μεγαλόχαρης. Οι αιτήσεις να κατατίθενται στον Παιδικό Σταθμό επί της οδού Μεγαλόχαρης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Τήνος 25 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αντώνιος Ορφανός

Tags: , ,

Ενημερωθειτε για οτι νεοτερο...

Εγγραφείτε με το e-mail σας για να ενημερώνεστε αυτόματα σχετικά με τις νέες αναρτήσεις μας...

© 2013 Tinos E-Magazine . All rights reserved.